Category Kategoria Medyczna

Gruźlica pierwotna

Klasycznie była uważana za chorobę występującą w wieku dziecięcym, chociaż obecnie przypadki tej postaci występują coraz częściej u dorosłych (związane m.in. z szerzeniem się zakażeń HIV). U większości osób z pierwotną gruźlicą brak jest jakichkolwiek symptomów choroby i następowych zmian radiologicznych. U osób z objawami klinicznymi pojawia się niespecyficzne ogniskowe zapalenie płuc, które widać jako segmentame lub płatowe zacienienie. Często towarzyszy temu jednostronne powiększenie węzłów chłonnych wnęki i śródpiersia. Z wyjątkiem niemowląt rzadko dochodzi do powstawania jam. Zmiany płucne mogą wchłonąć się samoistnie lub po właściwej farmakoterapii. U niektórych chorych można stwierdzić obecność tzw. zespołu pierwotnego (ognisko Ghona), składającego się z ogniska miąższowego, zwapniałego węzła chłonnego i zmienionych naczyń chłonnych między ogniskiem a węzłem. Mogą być widoczne gruźliczaki, ale są one bardziej charakterystyczne dla gruźlicy popierwotnej. Jednostronny wysięk opłucnowy spotyka się w ok. 25 % przypadków i jest on związany z uszkodzeniem miąższu.

More

Czy zabiegi dentystyczne będą bezbolesne?

Współczesną stomatologię znamionuje dążność do zmniejszenia względnie wykluczenia bólu w najczęstszych zabiegach dokonywanych na samych zębach, bez potrzeby jednak wstrzykiwania płynów znieczulających. Poważnym osiągnięciem są tu wiertarki szybkoobrotowe, o liczbie obrotów do 300 tysięcy na minutę, co umożliwia w dużym stopniu spełnienie tych oczekiwań.

More

Zasady leczenia i technika zabiegów po urazie kręgosłupa

Ułożenie chorego w pozycji bezbólowej w celu odbarczenia kręgosłupa i złagodze-nia bólu oraz ułatwienia repozycji przepu-kliny dyskowej (leżenie na plecach, na boku, w podwieszeniu).

More

Chromania neurogenna

Rozróżnia się dwa typy chromania neurogennego, obejmującego ogon koński. W obydwu konieczne jest istnienie zwężenia kanału kręgowego i ucisku na nerwy ogona końskiego na jednym lub kilku poziomach. W typie tzw. posturalnym wystąpienie czy nasilenie objawów wiąże się z dodatkowym zwiększeniem ucisku z powodu przeprostu odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Jeśli niedokrwienie odgrywa jakąś rolę, to jest ona bierna lub wtórna. W rzadziej spotykanym typie niedokrwiennym chromania istnieje także ukryty ucisk nerwów ogona końskiego.

More

Wady wrodzone z zaburzeniami w chondrogenezie i osteogenezie

Wady wrodzone z zaburzeniami w chondrogenezie i osteogenezie o charakterze ^stacjonarnym: rozszczep kręgosłupa {rhachischisis, spina bifida), krótka szyja wrodzona, zespół Klippel-Feila (brevicollis, morbus Klippel-Feil), dorsalizacja kręgów szyjnych, żebra szyjne (syndrom m. scaleni anterioris), wrodzone zesztywnienia stawów (synostoses), wrodzony zrost palców (syndactylia), palce nadliczbowe (po- lidactylia), zniekształcenie ręki w kształcie szczypców homara (manuschsis), odchylenia osi i długości palców, wrodzony przykurcz palca IV i V (camptodactylia), wrodzone odwiedzenie paliczków dalszych palca V (clinodactylia), kciuk trójpalicz- kowy (pollex triphalangealis).

More

Działanie wstrzyknięć u chorych na bół krzyża

U większości chorych ból krzyża ma postać wyraźnie określoną, ale u części, zwłaszcza u ludzi starszych, na obraz bólu krzyża składa się zarówno choroba krążka międzykręgowego, jak też stenoza kanału kręgowego z powodu osteofitów i przerostu więzadeł. Niekiedy przyczyną rwy kulszowej są guzy lub zakażenie. Sprawy takie można wykluczyć, jeśli choroba ta ma podłoże czysto mechaniczne, nie daje innych objawów klinicznych, a radiogram kręgosłupa, chemizm kości i wysokość OB wskazują raczej na proces zakaźny-niż nowotworowy. Dlatego tak ważne znaczenie ma zebranie dokładnego wywiadu chorobowego i zrobienie wymienionych wyżej badań przed wykonaniem wstrzyknięcia nadtwardówkowe- go. Oprócz tego u chorych z groźnymi przyczynami rwy kulszowej, jak też u chorych z pierwotnymi nowotworami kręgosłupa działanie ostrzyknięcia jest krótkotrwałe lub też nie ma go wcale.

More

Opatrunki gipsowe

Wyniki nastawienia, redresji, zabiegu operacyjnego utrwala się unieruchomieniem zewnętrznym, jakim jest opatrunek gipsowy . Opatrunki gipsowe wykonuje się różnymi sposobami, najczęściej używa się kombinacji obwojów okrężnych i podłużników. Opatrunki gipsowe nietypowe, w których wykorzystuje się np. szyny Cramera, zaczepy wyciągowe itp., stosuje się w rozległych, otwartych uszkodzeniach .kończyn (opatrunki gipsowe mostowe dla wzmocnienia lub umożliwienia kontroli rany). Opatrunki gipsowe nietypowe to także takie, które unieruchamiają kończyny w pozycjach niefizjologicznych (np. nadmierny wyprost, lub zgięcie), jednakże czasowo koniecznych z uwagi np. na rodzaj złamania, złuszczenie nasady itp.

More

Na budowę i ewolucję nowotworu wpływa

Na budowę i ewolucję nowotworu wpływa nie tylko komórka macierzysta, lecz także odcinek kośćca, w którym dochodzi do metaplazji nowotworowej. Największą ekspansję wykazuje nowotwór wychodzący z przynasady, najmniejszą z nasady. Guzy wywodzące się z tzw. „żyźniejszych” przynasad (tzn. dających większy przyrost wzrostu) i w okresie szybkiego wzrostu osobniczego wykazują wysoką złośliwość.

More

Grupa trzecia – łagodne objawy bolów krzyża

Grupa trzecia (największa) to chorzy, u których leczenie zachowawcze łagodzi objawy w takim stopniu, że mogą oni prowadzić zbliżony do normalnego tryb życia. Oczywiście część z nich wymaga okresowego noszenia gorsetów ortopedycznych co najmniej przez większą część dnia. Okresowe zaostrzenia, zmuszające ich do położenia się do łóżka, są następstwem momentów zapomnienia o swojej chorobie i zwiększonej aktywności fizycznej. Jest rzeczą zrozumiałą, że im młodszy wiek chorego, tym częstsze są zaostrzenia objawów, gdyż młodemu trudno się pogodzić z narzuconymi mu rygorystycznymi ograniczeniami ruchowymi. W miarę upływu lat dochodzi do automatycznego złagodzenia dolegliwości, a to z racji prowadzenia bardziej statecznego trybu życia i zmian psychiki oraz uciszenia się samego procesu chorobowego – zaawansowanego zwłóknienia krążka tniędzy- kręgowego i zmniejszenia ruchomości lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

More

Układy nerwowy i wydalniczy

Układy nerwowy i wydalniczy zbudowane są według schematu omówionego w części ogólnej. W każdym członie tasiemca znajdują się dobrze widoczne podłużne przewody wydalnicze ograniczające środkowe pole proglotydu.

More

CHOROBA STILLA (MORBUS STILLI)

Choroba Stilla charakteryzuje się 3 objawami: symetrycznymi zmianami zapalnymi stawów, podobnie jak w pierwotnie przewlekłym reumatycznym zapaleniu stawów, powiększeniem śledziony i uogólnionym powiększeniem węzłów chłonnych.

More