Wady wrodzone z zaburzeniami w chondrogenezie i osteogenezie

Wady wrodzone z zaburzeniami w chondrogenezie i osteogenezie o charakterze ^stacjonarnym: rozszczep kręgosłupa {rhachischisis, spina bifida), krótka szyja wrodzona, zespół Klippel-Feila (brevicollis, morbus Klippel-Feil), dorsalizacja kręgów szyjnych, żebra szyjne (syndrom m. scaleni anterioris), wrodzone zesztywnienia stawów (synostoses), wrodzony zrost palców (syndactylia), palce nadliczbowe (po- lidactylia), zniekształcenie ręki w kształcie szczypców homara (manuschsis), odchylenia osi i długości palców, wrodzony przykurcz palca IV i V (camptodactylia), wrodzone odwiedzenie paliczków dalszych palca V (clinodactylia), kciuk trójpalicz- kowy (pollex triphalangealis).

More

Działanie wstrzyknięć u chorych na bół krzyża

U większości chorych ból krzyża ma postać wyraźnie określoną, ale u części, zwłaszcza u ludzi starszych, na obraz bólu krzyża składa się zarówno choroba krążka międzykręgowego, jak też stenoza kanału kręgowego z powodu osteofitów i przerostu więzadeł. Niekiedy przyczyną rwy kulszowej są guzy lub zakażenie. Sprawy takie można wykluczyć, jeśli choroba ta ma podłoże czysto mechaniczne, nie daje innych objawów klinicznych, a radiogram kręgosłupa, chemizm kości i wysokość OB wskazują raczej na proces zakaźny-niż nowotworowy. Dlatego tak ważne znaczenie ma zebranie dokładnego wywiadu chorobowego i zrobienie wymienionych wyżej badań przed wykonaniem wstrzyknięcia nadtwardówkowe- go. Oprócz tego u chorych z groźnymi przyczynami rwy kulszowej, jak też u chorych z pierwotnymi nowotworami kręgosłupa działanie ostrzyknięcia jest krótkotrwałe lub też nie ma go wcale.

More

Opatrunki gipsowe

Wyniki nastawienia, redresji, zabiegu operacyjnego utrwala się unieruchomieniem zewnętrznym, jakim jest opatrunek gipsowy . Opatrunki gipsowe wykonuje się różnymi sposobami, najczęściej używa się kombinacji obwojów okrężnych i podłużników. Opatrunki gipsowe nietypowe, w których wykorzystuje się np. szyny Cramera, zaczepy wyciągowe itp., stosuje się w rozległych, otwartych uszkodzeniach .kończyn (opatrunki gipsowe mostowe dla wzmocnienia lub umożliwienia kontroli rany). Opatrunki gipsowe nietypowe to także takie, które unieruchamiają kończyny w pozycjach niefizjologicznych (np. nadmierny wyprost, lub zgięcie), jednakże czasowo koniecznych z uwagi np. na rodzaj złamania, złuszczenie nasady itp.

More

Na budowę i ewolucję nowotworu wpływa

Na budowę i ewolucję nowotworu wpływa nie tylko komórka macierzysta, lecz także odcinek kośćca, w którym dochodzi do metaplazji nowotworowej. Największą ekspansję wykazuje nowotwór wychodzący z przynasady, najmniejszą z nasady. Guzy wywodzące się z tzw. „żyźniejszych” przynasad (tzn. dających większy przyrost wzrostu) i w okresie szybkiego wzrostu osobniczego wykazują wysoką złośliwość.

More

Grupa trzecia – łagodne objawy bolów krzyża

Grupa trzecia (największa) to chorzy, u których leczenie zachowawcze łagodzi objawy w takim stopniu, że mogą oni prowadzić zbliżony do normalnego tryb życia. Oczywiście część z nich wymaga okresowego noszenia gorsetów ortopedycznych co najmniej przez większą część dnia. Okresowe zaostrzenia, zmuszające ich do położenia się do łóżka, są następstwem momentów zapomnienia o swojej chorobie i zwiększonej aktywności fizycznej. Jest rzeczą zrozumiałą, że im młodszy wiek chorego, tym częstsze są zaostrzenia objawów, gdyż młodemu trudno się pogodzić z narzuconymi mu rygorystycznymi ograniczeniami ruchowymi. W miarę upływu lat dochodzi do automatycznego złagodzenia dolegliwości, a to z racji prowadzenia bardziej statecznego trybu życia i zmian psychiki oraz uciszenia się samego procesu chorobowego – zaawansowanego zwłóknienia krążka tniędzy- kręgowego i zmniejszenia ruchomości lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

More

Układy nerwowy i wydalniczy

Układy nerwowy i wydalniczy zbudowane są według schematu omówionego w części ogólnej. W każdym członie tasiemca znajdują się dobrze widoczne podłużne przewody wydalnicze ograniczające środkowe pole proglotydu.

More

CHOROBA STILLA (MORBUS STILLI)

Choroba Stilla charakteryzuje się 3 objawami: symetrycznymi zmianami zapalnymi stawów, podobnie jak w pierwotnie przewlekłym reumatycznym zapaleniu stawów, powiększeniem śledziony i uogólnionym powiększeniem węzłów chłonnych.

More

W skórze fałdów szyi

W skórze fałdów szyi, na twarzy, tułowiu i kończynach pojawiają się rozrzucone plamy rumieniowate, na których pow.stają większe pęcherze wypełnione płynem surowiczym, który następnie mętnieje z powodu wtórnego zakażenia gronkowcowego. Po pęknięciu pęcherzy powstają większe sączące nadżerki pokrywające się strupami. Choroba rozwija się naipadowo i trwa kilka tygodni, w ciągu których występują okresowe wysiewy nowych wykwitów pęcherzowych wśród podwyższenia ciepłoty ciała. W rozpoznaniu różnicowym pamiętać należy o podobnych zmianach pęcherzowych jako objawach kiły wrodzonej, od której paciorkowcowy liszajec odróżnia się tym, że nie stwierdza się w nim nigdy pęcherzy w skórze dłoni i podeszew (jak to bywa w pęcherzowej postaci kiły wrodzonej). W leczeniu należy otwie- Tać pęcherze i stosować kąpiele odkażające (Kai. hypermangan.), a następnie smarować zmiany chorobowe łagodnymi kremami, np. : Rp. Sol- Acid boric. 3%, Eucerini anhydr., Ol. Rapae aa 2-0,-0. W okresach ostrych wysiewów pęcherzy z podwyższoną ciepłotą ciała należy zastosować ogólnie leczenie antybiotykami.

More

Wirusowe zmiany w skórze

Inne wirusowe zmiany w skórze, jak np. ospa prawdziwa, odra, różyczka, ospa wietrzna, krowianka (vaccinia) zostały omówione w innych rozdziałach.

More

Gruźlica skóry rozpływna

Gruźlica skóry rozpływna (tuberculosis cutis colliquativa) zdarza się często u dzieci i u osobników młodych i powstaje w skórze najczęściej wtórnie, przez przejście na skórę zmian gruźliczych istniejących w gruczołach chłonnych, kościach lub stawach. Stwierdza się więc często guz w tkance podskórnej zrastający się powoli ze skórą, która przybiera barwę sinoczerwoną. Te guzowate głębokie nacieczenia z czasem roz- miękają i przebijają się przez skórę na zewnątrz z wytworzeniem przetok sięgających aż do schorzałych pierwotnie węzłów chłonnych, kości lub stawów. Ujścia przetok w skórze poszerzają się i przemieniają w owrzodzenia pokrywające się nierzadko strupami. Brzegi skórne tych owrzodzeń są podminowane. Przebieg gruźlicy rozpływowej jest przewlekły, sprawa chorobowa może ulegać samoistnemu wyleczeniu, jak również nawracać lub powstawać w innych miejscach.

More

Mechanizm działania antybiotyków

Mechanizm działania antybiotyków na drobnoustroje nie został jeszcze dokładnie poznany. Ogólnie przyjmuje się, że polega on głównie na hamowaniu wzrostu bakteryjnego przez powstrzymanie podziału komórkowego. Komórka niezdolna do podziału stopniowo ginie. Środki chemoterapeutyczne i antybiotyki nie pobudzają tworzenia się przeciwciał, ani nie zwiększają natężenia fagocytozy, umeczynniają natomiast koenzymy, pobudzające wzrost bakterii, tłumią odczyny enzymatyczne i powodują w mikroustrojach zaburzenia !przemiany białkowej i węglowodanowej. Antybiotyki jak i sulfonamidy porażają zaczyn katalazę, powodując gromadzenie się szkodliwego dla bakterii nadtlenku wodoru. Dochodzi do ograniczenia lub zahamowania wzrostu i mnożenia się zarazków — bakterie wyrodnieją, powstają postacie inwolucyjne. Jednakże w procesie ostatecznego zniszczenia zarazków zasadniczą rolę grają czynniki obronne ustroju, a zwłaszcza fagocytoza.

More