Category Kategoria Medyczna

Mechaniczne metody wspomagania krążenia

Stosując kontrapulsację trzeba się liczyć z możliwością uszkodzenia tętnicy, wystąpieniem hemolizy i krwawień oraz zatorowości. Samo wspomaganie wewnątrzaortalne umożliwia wyprowadzenie ze wstrząsu ok. 20% chorych, a więc zmniejsza śmiertelność z 90% przy leczeniu farmakologicznym do ok. 70%. Skuteczność wspomagania

More

Cykl rozwojowy Cryptosporidium parviim

W niej, w dalszym procesie sporogonii, różnicują się 4 sporozoity (1,5-0,75 pm). Około 20% oocyst wytwarza bardzo cienkie

ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE Ryc. 3.39. Cykl rozwojowy Cryptosporidium parviim (oryg.). otoczki, szybko pęka, a wyzwolone z nich sporozoity natychmiast przyklejają się do

More

W przypadku nadwagi..

Jeżeli nie jest niebezpiecznie wysokie, jak na przykład 200/110, narazie nie powinno się stosować leków, lecz wykorzystać inne możliwości. W przypadku nadwagi – ograniczyć ilość spożywanych kalorii (w tym również alkoholu) i więcej ćwiczyć. W każdym wypadku ograniczyć spożycie soli. Upewnić się, czy jest odpowiednie spożycie wapnia, istnieje bowiem odwrotnie proporcjonalna zależność między poziomem wapnia we krwi a ciśnieniem tętniczym. Inaczej mówiąc, im niższy poziom wapnia, tym wyższe ciśnienie. Bogaty w wapń jest nabiał, który zawiera jednak również dużo cholesterolu i tłuszczów nasyconych. Kiedy się więc ogranicza spożycie nabiału, by obniżyć poziom cholesterolu, dobrze jest brać dla uzupełnienia preparaty wapniowe...

More

Idealne miejsce odprężenia

-6. Za chwilę wyobrazisz sobie, że jesteś w jakimś miejscu, gdzie mógłbyś się wspaniale czuć, w Twoim „idealnym miejscu odprężenia”. Może to być miejsce, gdzie już kiedyś byłeś lub chciałbyś być ważne, by kojarzyło Ci się z czymś bardzo przyjemnym i sympatycznym. Możesz sobie wyobrazić, np. że jesteś w ciepły, wiosenny

More

Doustna żywa szczepionka Sabina

Pierwszą dostępną szczepionką przeciw chorobie Heinego- Medina był preparat zawierający wirusy martwe lub unieszkodliwione, wprowadzony przez dr Jonasa Salka. Miliony ludzi otrzymało ją, gdy tylko stała się szeroko dostępna, aby jak najszybciej zabezpieczyć się przed tym przerażającym wirusem. Wykonała dobrze swoje

More

Metody regulacji płodności

Jakkolwiek stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych obarczone jest ryzykiem, nie ulega żadnej wątpliwości, że są one najskuteczniejszym środkiem antykoncepcyjnym i że ich skuteczność – tak jak każdej metody zapobiegania ciąży – zależy od motywów ich użycia oraz poziomu intelektualnego stosujących je osób. Zwraca się uwagę na znaczenie środków antykoncepcyjnych zarówno dla swobody życia seksualnego kobiet, to jest zrównania ich możliwości podejmowania stosunków płciowych z możliwością mężczyzn (bez obawy zajścia w ciążę), jak i dla uniezależnienia kobiety od woli partnera w sprawie posiadania czy nieposiadania potomstwa. Stosując środki antykoncepcyjne kobieta ma możność podejmowania tej istotnej decyzji niezależnie od woli współpartnera. Bezpieczeństwo stosowania tej metody najlepiej porównać ze stosowaniem metody domacicznych środków antykoncepcyjnych, która zbadana na ogromnych populacjach wykazuje, że aż w 10°/o przypadków wkładki wypadają w pierwszym roku ich zastosowania, co znacznie obniża u kobiet poczucie bezpieczeństwa i tylko 40% z nich decyduje się na ponowne założenie wkładki. Dalszych 10% kobiet ma usuwane wkładki w pierwszym roku ich stosowania z powodu krwawień lub odczuwania bólu. Odsetek ten maleje o połowę w drugim roku używania i o 2/3 w roku następnym. Około 3% kobiet wykazuje stany zapalne miednicy małej. Czasem zdarza się nawet przebicie macicy, z jednoczesnym uszkodzeniem przewodu pokarmowego, które może przejawiać się na przykład niedrożnością jelit.

More

Tyłozgięcie ustalone

W pewnych przypadkach trzon macicy jest nie tylko zgięty do tyłu, ale utrzymywany w tym położeniu przez zrosty pozapalne w miednicy małej. Zrosty te są następstwem i pozostałością po częstych schorzeniach tej okolicy (perimetriłis, eheoperitonitis\lp.), których przyczyną jest zakażenie bakteriami chorobotwórczymi.

More

Seksuologiczne i prawne ujęcie zagadnienia

Ekshibicjonizm w sensie seksuologicznym polega na ogół na obnażaniu się w miejscu publicznym lub w obecności innych osób z motywów erotycznych albo na publicznym manipulowaniu genitaliami czy też na innym analogicznym zachowaniu.

More

Klasyfikacja potrzeb według Epikura

Można też przytoczyć wiele biografii ludzi, którzy przez długie lata nie realizowali czynności seksualnych,’nie wykazywali przy tym fiksacji na tym tle, a brak podstaw, aby podejrzewać ich o atrofię mechanizmów rozmnażania. Mam tu na myśli nie tylko niektórych księży lub po prostu tak zwanych starych kawalerów, ale również ludzi, którzy zawodowo, jak np. marynarze, lub przymusowo, jak np. więźniowie, są przez długi okres pozbawieni możliwości normalnych kontaktów seksualnych. Tu wyraźnie widać, że u jednych z nich nie ujawniają się żadne negatywne skutki tego stanu rzeczy, podczas gdy u drugich, będących w tej samej sytuacji zewnętrznej, dochodzi do poważnej frustracji.

More

Ułożenie rodzącej a siła wydalenia

Wiadomo nam, że po zupełnym rozwarciu Ujścia zewnętrznego pęka pęcherz płodowy i odpływają wody poprzedzające. Wkrótce potem płód przesuwa się przez kanał rodny. Natychmiast po odpłynięciu wód należy sprawdzić tętno płodu, szczególnie w tych przypadkach, gdy główka jest nieustalona, gdyż grozi to wypad-nięciem części drobnych lub pępowiny. Niebywałe znaczenie ma obserwacja ustalania się główki we wchodzie. U pierwiastek, w około 60% jest ona ustalona, natomiast u wieloródek zaczyna się dopiero ustalać oraz stopniowo opuszczać do próżni. W okresie wydalania należy częściej wysłuchiwać tętno płodu. Po każdym bólu tętno zwalnia, a po kilku chwilach powraca do prawidłowej liczby uderzeń...

More

Porody z położeniem poprzecznym

Porodów z położeniem poprzecznym nie wolno pozostawiać siłom natury ze względu na grożące niebezpieczeństwo matce i dziecku i dlatego rozpoznanie musi być postawione jak najwcześniej. Możemy tego łatwo dokonać w czasie ciąży, jak i na początku porodu na podstawie badania zewnętrznego. Często już zewnętrznie można zauważać, że płód zbacza od linii podłużnej, brzuch jest rozciągnięty w kierunku poprzecznym i macica w czasie bólu również przyjmuje podobny kształt. W każdej z bocznych stron macicy stwierdzamy większą część płodu, z których kulista, twardsza i balotująca odpowiada główce. W dnie i w dolnym odcinku większej części płodu nie można stwierdzić. Ręka, wpuklona ponad spojeniem łonowym w głąb, sięga aż do

Ryc. 135...

More