DOWODY KANCEROGENNEGO DZIAŁANIA LEKÓW U LUDZI

Tylko w odniesieniu do niewielu leków – poza omówionymi poprzednio – zgromadzono niepodważalne dowody kanceroqenneqo działania u ludzi. Są to:

More

Polekowa ksantynuria

Spostrzeżono, że u chorych z chorobą Parkinsona lewodopa lub jej metabolity zaburzają kolorymetryczną metodę oznaczania kwasu moczowego we krwi i w moczu, powodując fałszywie duże wyniki, których się nie stwierdza po zastosowaniu metody enzymatycznej z użyciem urykazy.

More

Jednolity wał leukocytowy

Z tego powodu drobnoustroje chorobotwórcze spotyka się w przebiegu tego schorzenia nie tylko w obrębie błony śluzowej macicy, ale również w obrzękłej i rozpulchnionej mięśniówce. Jeśli zarazkom uda się przedostać w głąb tkanek, wokół miejsca ich wtargnięcia gromadzą się leukocyty. W wyniku tego d jednolitego wału leukocytowego odłączają się niekiedy-widoczne pod mikro- kopem-jakby wypustki, pasma tkanki mięśniowej, nacieczonej krwinkami iałymi, w obrębie których mogą się tworzyć mniejsze lub większe ropnie.

W rzadkich przypadkach pewne części mięśniówki ulegają martwicy, za- racają łączność z podłożem i mogą być wydalone na zewnątrz w mniejszych ub większych cząstkach (metritis dissecans).

Zakażenie może się szerzyć z macicy na jej otoczenie poprzez ściany narządu, więc na tkankę przymaciczną, na otrzewną i na przydatki.

More

Mięśniaki macicy są guzami litymi

Jeśli zdarzy się jednak, że nowotwory te rozwiną się w macicy w większej liczbie, wtedy żaden z nich nie odznacza się szczególną wielkością.

Ponieważ mięśniaki są guzami litymi, a urastają niekiedy do dużych rozmiarów, mogą uciskać na tkanki i narządy sąsiadujące z macicą i powodować w nich wtórne zmiany. Zmianom wtórnym ulegają jednak i same guzy dzięki swoistym warunkom anatomicznym. We wczesnym bowiem okresie swego rozwoju zamknięte są jakby w torebce, z której naczynia krwionośne przechodzą do wnętrza guza. Tym się tłumaczy, że obwodowe części nowotworu są zawsze lepiej zaopatrzone w krew niż leżące w jego środku, a te ostatnie tym samym-jako gorzej odżywione – łatwiej ulegają rozmaitym procesom wstecznym.

More

Torbiel smołowa lub czekoladowa

Jest rzeczą wiadomą, że prawidłowemu procesowi jajeczkowania i tworzenia się ciałka żółtego nie towarzyszy krwawienie, jakkolwiek pojawianie się w okresie zaniku ciałka żółtego wylewów krwi do jego wnętrza nie jest zjawiskiem zbyL rzadkim. W warunkach nieprawidłowych jednak może dojść do większego krwawienia z jednej strony do pęcherzyków Graafa i to tak dojrzałych, jak i zanikających, a z drugiej do ciałka żółtego..

More

Wystąpienie objawów fenomenu Raynauda

Spostrzegano również zaburzenia słuchu wiążące się z niepożądanym działaniem praktololu. Polegały one na osłabieniu ostrości słuchu, dzwonieniu i szumie w uszach, co według Wrighta [1083] jest wynikiem zapalenia ucha środkowego doprowadzającego do głuchoty typu przewodzącego oraz ubytków w polu receptorowym. Wspólnym wynikiem niepożądanego działania LBA mogą być ,.zimne kończyny”. Wystąpienie tego objawu wiąże się ze skurczem obwodowych naczyń krwionośnych, zmniejszeniem w nich przepływu i zmniejszeniom pojemności wyrzutowej serca. W opracowaniu Zachariasa i wsp. [1092] w grupie 311 chorych, którym podawano propranotol, u 25 stwierdzono wystąpienie „zimnych kończyn”.

More

Nowotwory zniewiściające

Spośród cech rzadko występujących w jajniku nowotworów, które w wyżej podanym podziale określono mianem guzów o szczególnej budowie (grupa IV b), na podkreślenie zasługuje swoisty wpływ, jaki niektóre z nich wywierają na ustrój „macierzysty“, wytwarzając hormony. W istocie, obok nowotworów obojętnych lub pozornie obojętnych, istnieją guzy jajnika, które powodują „zniewieścienie“ bądź „zmężczyźnienie“ ustroju.

Grupa nowotworów zniewicściających została jeszcze przez Werdta (r. 1914) określona mianem „guzów błony ziarnistej“, ze względu na podobieństwo komórek tych guzów do komórek warstwy ziarnistej pęcherzyka Graafa.

Drugą grupę guzów, które powodują zanik cech płciowych żeńskich, a nawet wystąpienie trzeciorzędnych cech płciowych męskich (arrhenoblastoma), wyodrębnił Robert Mayer (r. 1930) na podstawie podobieństwa histologicznej budowy tych guzów.

More

CZYNNOŚCI JAJNIKA, CZYNNOŚCI MACICY

Jajnik sprawuje w ustroju kobiety dwie czynności, z których jedna, tj. jajeczko- wanie (ovulatio), ma na celu utrzymanie gatunku, druga zaś, polegająca na wytwarzaniu hormonów płciowych, ma przygotować ją do osobniczego życia płcio- / mcmbranae cloacae). Wskutek tego powstają dwa otwory w tyle lub w dole – odbyt te górze zaś lub od przodu – otwór moczowo-płciowy. W len sposób zatoka moczowo-płciowa, która później przekształcała siew przedsionek pochwy, zyskuje łączność ze światem zewnętrznym, a ponieważ do zatoki tej (przedsionka) uchodzi zarówno pochwa, jak i cewka moczowa, oba te przewody otwierają się również na zewnątrz.

More

Gruźlica pierwotna

Klasycznie była uważana za chorobę występującą w wieku dziecięcym, chociaż obecnie przypadki tej postaci występują coraz częściej u dorosłych (związane m.in. z szerzeniem się zakażeń HIV). U większości osób z pierwotną gruźlicą brak jest jakichkolwiek symptomów choroby i następowych zmian radiologicznych. U osób z objawami klinicznymi pojawia się niespecyficzne ogniskowe zapalenie płuc, które widać jako segmentame lub płatowe zacienienie. Często towarzyszy temu jednostronne powiększenie węzłów chłonnych wnęki i śródpiersia. Z wyjątkiem niemowląt rzadko dochodzi do powstawania jam. Zmiany płucne mogą wchłonąć się samoistnie lub po właściwej farmakoterapii. U niektórych chorych można stwierdzić obecność tzw. zespołu pierwotnego (ognisko Ghona), składającego się z ogniska miąższowego, zwapniałego węzła chłonnego i zmienionych naczyń chłonnych między ogniskiem a węzłem. Mogą być widoczne gruźliczaki, ale są one bardziej charakterystyczne dla gruźlicy popierwotnej. Jednostronny wysięk opłucnowy spotyka się w ok. 25 % przypadków i jest on związany z uszkodzeniem miąższu.

More

Czy zabiegi dentystyczne będą bezbolesne?

Współczesną stomatologię znamionuje dążność do zmniejszenia względnie wykluczenia bólu w najczęstszych zabiegach dokonywanych na samych zębach, bez potrzeby jednak wstrzykiwania płynów znieczulających. Poważnym osiągnięciem są tu wiertarki szybkoobrotowe, o liczbie obrotów do 300 tysięcy na minutę, co umożliwia w dużym stopniu spełnienie tych oczekiwań.

More

Zasady leczenia i technika zabiegów po urazie kręgosłupa

Ułożenie chorego w pozycji bezbólowej w celu odbarczenia kręgosłupa i złagodze-nia bólu oraz ułatwienia repozycji przepu-kliny dyskowej (leżenie na plecach, na boku, w podwieszeniu).

More