Poglądy Warońskiego

Wydzieliny dodatkowych gruczołów płciowych (pęcherzyków nasiennych, gruczołu krokowego i gruczołów Cowpera) mieszając się z plemnikami stanowią dla nich płynne środowisko. Żywotność plemników w tym środowisku zależy od obecności w nim określonych substancji (fruktozy, kwasu cytrynowego, jonów cynku itp.), a tworzenie się tych substancji w gruczołach dodatkowych zależy od poziomu produkowanych androgenów. A zatem „męskie” hormony płciowe wpływają nie tylko na wytwarzanie plemników w jądrach, ale i zabezpieczają ich żywotność, a więc zdolność do zapłodnienia.

More

SOCJOBIOLOGIA

W ostatnich latach zaczyna się rozwijać nowa dyscyplina nauki, so- cjobiologia, która zajmuje się kompleksowym badaniem wpływu dziedziczności i środowiska na zachowanie, a więc i badaniem biologicznych uwarunkowań form zachowań spotykanych u żywych organizmów – także i u człowieka. Celem jej jest dokładniejsze zbadanie tego, w jakim stopniu i jakimi drogami podłoże biologiczne wpływa na bardziej złożone formy zachowania człowieka. Zasadnicza teza socjohiologii sprowadza się do stwierdzenia, że ewolucja człowieka nie jest jeszcze procesem zakończonym, trwa ona nadal, a więc geny jakie człowiek odziedziczył po swoich przodkach wywierają pewien wpływ na zachowanie społeczne. Można to odnieść również i do zachowań seksualnych. Istnienie wrodzonych, biologicznych dyspozycji do pewnych zachowań, mimo że nie zakłada bezwzględnego determinizmu, staje się przedmiotem ostrych kontrowersji, głównie ze strony zwolenników przekonań, że złożone ludzkie zachowania uwarunkowane są wyłącznie lub przede wszyst-. kim wolicjonalnie. .Kontrowersje zaostrzają się, gdyż wielu przedstawicieli socjohiologii wysuwa zbyt daleko idące wnioski, które zbyt jednostronnie przedstawiają zagadnienie przeceniając wpływy biologiczne, a nie doceniając środowiskowych. Socjobiologia jako dyscyplina nauki posiada jednak niezaprzeczalnie walor pozwalający przewidywać jej perspektywy rozwojowe. Jej podstawowe twierdzenie brzmi, że zachowanie jest wypadkową wpływów czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Oznacza to zerwanie z tradycyjnym podziałem na „naturę” i środowisko. W zakresie seksualności socjobiologia ma szczególnie duże pole do popisu.

More

Podstawa wiązadła szerokiego

Błona śluzowa trąbki jest pokryta nabłonkiem wale czkowym migawkowym, podobnie jak w macicy. W prze ciwieństwie jednak do śluzówki macicy nie ma gruczołó Tworzy ona szereg podłużnych fałdów, których liczb bardzo zwiększa się ku końcowi jajowodu. W bańce jajo wodu na fałdach tych istnieją już wtórne, drobne fałdziki, od których zależy ba dzo charakterystyczny obraz przekroju jajowodu (błędnik trąbki).

Duże podobieństwo błony śluzowej jajowodu i trzonu macicy wyjaśnia, dlaczeg w pewnych warunkach zapłodnione jajo może zagnieździć się w obrębie trąbk Mięśniówka trąbek składa się z dwóch warstw: wewnętrznej okrężnej i zewn trznej podłużnej. W obwodowym odcinku jajowodu obie te warstwy stają się mni

More

Badania Hanny Malewskiej

I tak największe badania w tym zakresie Hanny Malewskiej (1968) objęły ponad 850 kobiet, które korzystały z porady lekarskiej w poradni TSM. Tylko w odniesieniu do poglądów rodziców na wychowanie seksualne badania Malewskiej objęły 2-tysięczną próbę reprezentatywną dorosłej ludności miast, skonstruowaną metodą quota. W sensie metodologicznym tylko ta druga grupa daje podstawę do uogólniania wniosków o zasięgu poszczególnych zjawisk w społeczeństwie tylko dorosłych mieszkańców miast. Grupa pierwsza (861 pacjentek poradni TSM) była grupą przypadkową, wstępnie i specyficznie wyselekcjonowaną przez fakt, iż były to kobiety szukające porady lekarskiej, a tym samym wyniki tych badań nie dają podstaw do uogólnień, choć umożliwiają wnioskowanie o pewnych współzależnościach występujących w zbadanej grupie pacjentek.

More

HIPOTEZA IMIELIŃSKIEGO O MIŁOŚCI EROTYCZNEJ CZĘŚĆ 2

Z zachowaniem należytej ostrożności oraz w dużym uproszczeniu hipotezę tę można sformułować w następujący sposób:

More

Rokowanie w ropnicy połogowej

Rokowanie w ropnicy połogowej jest bardzo niepomyślne. Jakkolwiek znamy przypadki wyzdrowienia, to najczęściej chore giną.

More

RODZAJE KOPULACJI PODCZAS KONSUMACYJNEGO AKTU SEKSUALNEGO

Konsumacyjny akt seksualny składa się z serii 8-10 pojedynczych kopulacji występujących w odstępach od kilku do kilkudziesięciu sekund i zakończonych ejakulacją. Następnie występuje kilkuminutowy okres refrakcji, po czym rozpoczyna się następna seria kopulacyjna.

More

Układ mięśniowo-powięziowo-więzadłowy

Pojęcie przemieszczenia macicy jako stanu chorobowego jest zatem równoznaczne ze stałą, a nie chwilową zmianą typowego położenia tego narządu. Towarzyszy mu prawie z reguły zmiana kierunku osi macicy.

Patologiczne przemieszczenia mogą być wprawdzie następstwem wad rozwojowych narządów miednicy małej łub ich otoczenia, głównie jednak są schorzeniem wtórnym, wywołanym albo przez uprzednie zmiany chorobowe w samych narządach płciowych czy w ich sąsiedztwie, albo wskutek upośledzenia i osłabienia istniejącego u każdej kobiety układu mięśniowo-powięziowo-więzadłowego, który zapewnia narządom płciowym prawidłowe położenie. Przeciwdziała on bowiem czynnikom, które w sprzyjających warunkach mogą je przesunąć w miejsca, gdzie znajdować się nie powinny.

More

Promienie alfa emitowane przez polon

Tłumaczono to tym, że większość zgonówpalaczy notuje się w grupie wiekowej od sześćdziesięciu pięciu lat wzwyż, a w tym wieku ludzie mają ustalone przyzwyczajenia, których za nic nie zmienią, palą więc ciągle papierosy o dużej zawartości substancji smolistych i nikotyny. Z okazji interpretowania owych danych powstała jednak

More

Poziom bodźca kluczowego

Na poziomie bodźca kluczowego znalazły się w przedstawionej klasyfikacji te zboczone zachowania, w których obiekt wyklucza spełnienie funkcji reprodukcyjnej (np. w zachowaniu transseksualnym) bądź reprodukcyjnej i społecznej (np. w zooerastii). W rozumieniu tej klasyfikacji pedofilia odnosi się wyłącznie do obiektów niedojrzałych płciowo w przeciwnym przypadku mamy do czynienia z zachowaniem normalnym, które może być pedofilią jedynie w sensie prawnym. Kazirodztwo nie mieści się w tym schemacie klasyfikacyjnym w ogóle (stanowi ono wyjątek wobec przyjętych kryteriów normy!) i wymaga odrębnej interpretacji.

More

Sterydowe hormony płciowe

Wynikiem oddziaływania hormonów sterydowych jest zatem indukcja syntezy swoistych białek i tym mechanizmem tłumaczy się większość czynności sterydowych hormonów płciowych, a także procesów, których przebieg tłumaczono dawniej bezpośrednim oddziaływaniem hormonu na błony komórkowe.

More