SZKODLIOWŚĆ PORNOGRAFII

Badania nie potwierdziły też tezy, że pornografia zwiększa odsetek przestępców seksualnych. Wyniki badań Kinseya i współpracowników (1948, 1953) zaprzeczyły powyższej tezie, bowiem przestępcy seksualni wcale nie stykali się częściej z pornografią ani nie interesowali się nią bardziej niż ludzie nie dokonujący przestępstw seksualnych. Raport Państwowej Komisji Seksualnej i Oświecenia z 1961 r. w Danii stwierdza, że od czasu zniesienia karalności pornografii liczba przestępstw seksualnych obniżyła się o 25%. Spadek liczby przestępstw seksualnych nastąpił w szczytowym momencie niebywałego wzrostu ilości materiałów pornograficznych. Z faktów tych wynika, że przestępstwa seksualne nie są powodowane przez pornografię, a wydaje się, że są raczej indukowane przez zahamowanie rozładowania seksualnego. Gebhard, Gagnon, Porae- roy i Christianson (1965) przebadali 1500 przestępców seksualnych co do ich reaktywności i stopnia podniecania się pornografią, a wyniki porównali z wynikami badań 888 przestępców nieseksualnych. Stwierdzili oni, że 28% przestępców seksualnych doznawało podniecenia seksualnego wskutek oddziaływania pornografii, lecz podobnego podniecenia doznawało 34% osobników z grupy kontrolnej. Oznacza to, że przestępcy seksualni nie reagują silniej na pornografię niż normalni pod względem seksualnym mężczyźni.

Najbardziej trudne i do dzisiejszego dnia nie rozwiązane jest zagadnienie szkodliwości pornografii dla dzieci i młodzieży. Powszechnie przyjmuje się, że pornografia nie powinna być udostępniana dzieciom ze względu na krzewienie przez nią złych wzorów życia seksualnego {pozbawionych elementów uczuciowych oraz nastawienia na obustronne zaspokojenie emocjonalne). Postępowanie takie dyktowane jest przez rozsądek, jednak wszechstronnych, wiarygodnych, rzeczowych badań psychofizjologicznych na ten temat jeszcze nie posiadamy. Badania Elthammara (1967) dowodzą, że odrażające sceny seksualne nie wywołują wstrząsu u dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat, natomiast wywołują negatywne odczucia u osób dorosłych. Jeśli wyniki tych badań zostaną potwierdzone, być może, iż trzeba będzie zrewidować nasze poglądy dotyczące wpływu pornografii na dzieci i młodzież.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>