SOCJOBIOLOGIA

W ostatnich latach zaczyna się rozwijać nowa dyscyplina nauki, so- cjobiologia, która zajmuje się kompleksowym badaniem wpływu dziedziczności i środowiska na zachowanie, a więc i badaniem biologicznych uwarunkowań form zachowań spotykanych u żywych organizmów – także i u człowieka. Celem jej jest dokładniejsze zbadanie tego, w jakim stopniu i jakimi drogami podłoże biologiczne wpływa na bardziej złożone formy zachowania człowieka. Zasadnicza teza socjohiologii sprowadza się do stwierdzenia, że ewolucja człowieka nie jest jeszcze procesem zakończonym, trwa ona nadal, a więc geny jakie człowiek odziedziczył po swoich przodkach wywierają pewien wpływ na zachowanie społeczne. Można to odnieść również i do zachowań seksualnych. Istnienie wrodzonych, biologicznych dyspozycji do pewnych zachowań, mimo że nie zakłada bezwzględnego determinizmu, staje się przedmiotem ostrych kontrowersji, głównie ze strony zwolenników przekonań, że złożone ludzkie zachowania uwarunkowane są wyłącznie lub przede wszyst-. kim wolicjonalnie. .Kontrowersje zaostrzają się, gdyż wielu przedstawicieli socjohiologii wysuwa zbyt daleko idące wnioski, które zbyt jednostronnie przedstawiają zagadnienie przeceniając wpływy biologiczne, a nie doceniając środowiskowych. Socjobiologia jako dyscyplina nauki posiada jednak niezaprzeczalnie walor pozwalający przewidywać jej perspektywy rozwojowe. Jej podstawowe twierdzenie brzmi, że zachowanie jest wypadkową wpływów czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Oznacza to zerwanie z tradycyjnym podziałem na „naturę” i środowisko. W zakresie seksualności socjobiologia ma szczególnie duże pole do popisu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>