PRÓBY ŚRÓDSKÓRNE

Jedną z metod wykrywania IgE są próby śródskórne. W rozpoznawaniu uczulenia na penicylinę testy śródskórne z penicyloilo-l-polilizyną (PPL) odgrywają podstawową rolę diagnostyczną, co potwierdzają autorzy amerykańscy [19], którzy wykonali badania u 1160 pacjentów uczulonych na penicylinę, stwierdzając dużą zgodność wyników prób śródskórnych z objawami klinicznymi po penicylinie oraz większy procent dodatnich wyników z PPL niż z penicyliną G u uczulonych na ten antybiotyk. Dane te są zgodne z wynikami otrzymanymi przez innych autorów [2, 6, 24, 26, 28],

Ze względu na powyższe obserwacje u każdego chorego przed podaniem penicyliny, bez względu na jej rodzaj, powinno się wykonać próbę śródskórną z penicyloilo-l-polilizyną (PPL), co jest zgodne ze zdaniem innych autorów i 10, 19]. Tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy istnieje podejrzenie uczulenia na penicylinę, a próba śródskórna z PPL wypadła ujemnie, należy wykonać próbę z penicyliną G, W takich przypadkach może występować uczulenie na tzw. mniejsze determinanty antygenowe.

Wyniki uzyskane w Klinice Dermatologicznej AM w Warszawie u chorych uczulonych na penicylinę i w grupie kontrolnej zawarto w tab. 7.1.

Do prób używano polskiego preparatu penicyloilo-l-polilizyny (Testar- pen). Sródskórnie wstrzykiwano strzykawkami tuberkulinowymi {nie używanymi do prób z penicyliną G) 10 nmol preparatu, w przeliczeniu na reszty penicyloilowe, rozpuszczonego w 0,1 ml wody destylowanej. Równocześnie, jako próbę kontrolną, wstrzykiwano 0,1 ml izotonicznego roztworu chlorku sodowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>