Rokowanie w ropnicy połogowej

Rokowanie w ropnicy połogowej jest bardzo niepomyślne. Jakkolwiek znamy przypadki wyzdrowienia, to najczęściej chore giną.

Jedną z najcięższych postaci zakażenia połogowego, szerzącego się drogą naczyń krwionośnych, jest posocznica. Z zakażonej błony ślu-zowej macicy zarazki przedostają się bezpośrednio do krwi, bez widocznego miejsca zakażenia. Tkanki nie reagują w .tych przypadkach w znany nam sposób, wał ochronny jest zaledwie zaznaczony, obumieranie tkanek posuwa się w głąb i do krwiobiegu przedostają się bez przeszkód drobnoustroje. Ta rzadka postać zakażenia połogo-wego otrzymała nazwę bacteiiaemia. Anatomicznie różni się ona od ropnicy tym, że nie spostrzegamy w niej żadnych procesów ropnych, nie tylko w naczyniach krwionośnych, lecz i w śluzówce macicy. Odchody są skąpe, surowicze, żyły zupełnie wolne śledziona, wątroba i nerki, pomimo stwierdzenia w ich naczyniach zarazków, -nie zawierają ropni. Przebieg kliniczny jest również charakterystyczny i niepodobny do przebiegu klinicznego ropnicy. Ciepłota ciała utrzymuje się stale na poziomie 39—41° C, dreszcze zazwyczaj nie występują, lecz cały przebieg cierpienia jest bardziej ostry (ryc. 222).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>