Wystąpienie objawów fenomenu Raynauda

Spostrzegano również zaburzenia słuchu wiążące się z niepożądanym działaniem praktololu. Polegały one na osłabieniu ostrości słuchu, dzwonieniu i szumie w uszach, co według Wrighta [1083] jest wynikiem zapalenia ucha środkowego doprowadzającego do głuchoty typu przewodzącego oraz ubytków w polu receptorowym. Wspólnym wynikiem niepożądanego działania LBA mogą być ,.zimne kończyny”. Wystąpienie tego objawu wiąże się ze skurczem obwodowych naczyń krwionośnych, zmniejszeniem w nich przepływu i zmniejszeniom pojemności wyrzutowej serca. W opracowaniu Zachariasa i wsp. [1092] w grupie 311 chorych, którym podawano propranotol, u 25 stwierdzono wystąpienie „zimnych kończyn”.

Również u chorych ze schorzeniami naczyń obwodowych, cierpiących na chromanie przestankowe, którym podawano LBA, zwiększały się dolegliwości bólowe [853], a nawet dochodziło do wystąpienia martwicy [1009].

Wystąpienie objawów fenomenu Raynauda zaobserwowano po stosowaniu propranololu [2171. Według Marshalla i wsp. [570] podawanie kar- cltowybiórczych LBA stwarza mniejsze niebezpieczeństwo wystąpienia tego zespołu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>