Zdolność budowania więzi z innymi ludźmi

W wyrabianiu zdolności do nawiązywania głębokiej więzi emocjonalnej z innymi ludźmi największą rolę odgrywa również środowisko rodzinne. Rodzice darzący się wzajemnie pozytywnymi uczuciami, przyjaźnią, serdecznością i zaufaniem stanowią dobry przykład i wzór, który przyswajają sobie dzieci. Poza tym wychowanie w takim klimacie sprzyja należytemu rozwojowi sfery emocjonalnej. Dobra atmosfera środowiska rodzinnego ma istotne znaczenie dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego. Dzieci przeczuwają określone zdarzenia lub wyczuwają nastroje także i wtedy, gdy w domu nie wypowiedziano ani jednego słowa. Oznacza to, że dzieci – zwłaszcza pozostające w dobrych stosunkach z rodzicami – wiele zdarzeń pojmują nie w drodze rozumowania lub słownego wpajania im modeli zachowania się, lecz na drodze uczuciowej. Jest to zjawisko empatii, dzięki któremu możemy wyjaśnić, dlaczego napięcia między rodzicami mają tak niekorzystne następstwa dla rozwoju uczuciowego dzieci nawet wtedy, gdy różnice zdań i konflikty nie przejawiają się bezpośrednio w obecności dziecka. Duże znaczenie ma stosunek uczuciowy rodziców do dzieci oraz odnoszenie się do dzieci, uwzględniające ich potrzeby emocjonalne. Wymaga to od rodziców pewnej znajomości specyfiki potrzeb związanych z aktualnym stanem rozwoju dziecka – bo tylko wtedy potrzeby te mogą być zaspokojone w sposób należyty. Umacnia to związki uczuciowe między rodzicami i dziećmi oraz uczy dzieci sposobu nawiązywania głębokiej więzi emocjonalnej z innymi ludźmi. Duże znaczenie ma świadome kształtowanie u dzieci uczuć wyższych, sprzyjających współżyciu z ludźmi, oraz wytworzenie hamulców dla uczuć niższych, które wybitnie przeszkadzają we współżyciu z drugim człowiekiem. Dużą rolę odgrywa rozbudzanie potrzeb uczuciowych oraz ćwiczenie uczuć. Wreszcie duże znaczenie ma kształcenie wyobraźni dziecka. Dobrze rozwinięta wyobraźnia emocjonalna, między innymi poprzez wychowanie estetyczne, poprzez sztukę, pozwala na lepsze wczucie się w stany wewnętrzne innego człowieka, identyfikowanie się z nim, przeżywanie jego uczuć oraz zrozumienie jego trudności i całokształtu sytuacji życiowej. Ułatwia to budowanie więzi z innymi ludźmi.

Poza tym na zdolność budowania więzi z innymi ludźmi wpływa wiele cech osobowości i innych czynników, a m.in. bogactwo zainteresowań społecznych, intelektualnych i estetycznych, cechy temperamentu, postawa wyrozumiałości, tolerancji i życzliwości wobec innych ludzi itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>