Struktura przestępczości zgwałcenia – kontynuacja

Wiek. Dane statystyczne wskazują, że najczęściej sprawcami zgwałceń są osoby bardzo młode. W roku 1966 gwałciciele w wieku 17 – 20 lat stanowili ponad 50% sprawców (według liczby prawomocnych skazań). W 1968 r. odsetki sprawców podejrzanych o zgwałcenie wynosiły: w wieku 17 lat – 17%, 17-20 lat – aż 39,8% (Materiały statystyczne INP

PAN). Dla przykładu przytoczymy tu jeszcze niektóre dane za lata 1970-1971. Spośród 1520 wykrytych sprawców zgwałceń w 1970 r. w wieku do lat 17 (tj. nieletnich) było 97, w wieku 17 – 24 lat – 987 osób. W sumie osobnicy do 24 roku życia stanowili 66°/o ogółu podejrzanych. W 1971 r. na 2084 sprawców zgwałceń było w wieku do 17 lat – 128 osób, w wieku 17 – 24 lat 1315, czyli osobnicy w wieku do 24 roku życia stanowili ok. 70% ogółu ujawnionych sprawców. Według danych Bereź- nickiego (1965), uzyskanych na próbie 300 osób, 81% sprawców było w wieku 25 – 38 lat. Jak podaje M.L. (1969), sprawcy w wieku do 25 lat (wśród grupy 300 osób) stanowili 73,7%. Również materiały statystyczne zagraniczne potwierdzają ten przekrój według wieku sprawców. We Francji 75% sprawców nie ukończyło 23 lat, 50% – 20 lat życia, a 30% – 18 lat (Filar). Podobną sytuację ilustrują dane radzieckie (Gercenzon, 1970): 33% sprawców było w wieku 18 – 25 lat, 43% w wieku 26 – 40 lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>