Chromania neurogenna

Rozróżnia się dwa typy chromania neurogennego, obejmującego ogon koński. W obydwu konieczne jest istnienie zwężenia kanału kręgowego i ucisku na nerwy ogona końskiego na jednym lub kilku poziomach. W typie tzw. posturalnym wystąpienie czy nasilenie objawów wiąże się z dodatkowym zwiększeniem ucisku z powodu przeprostu odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Jeśli niedokrwienie odgrywa jakąś rolę, to jest ona bierna lub wtórna. W rzadziej spotykanym typie niedokrwiennym chromania istnieje także ukryty ucisk nerwów ogona końskiego.

More

Wady wrodzone z zaburzeniami w chondrogenezie i osteogenezie

Wady wrodzone z zaburzeniami w chondrogenezie i osteogenezie o charakterze ^stacjonarnym: rozszczep kręgosłupa {rhachischisis, spina bifida), krótka szyja wrodzona, zespół Klippel-Feila (brevicollis, morbus Klippel-Feil), dorsalizacja kręgów szyjnych, żebra szyjne (syndrom m. scaleni anterioris), wrodzone zesztywnienia stawów (synostoses), wrodzony zrost palców (syndactylia), palce nadliczbowe (po- lidactylia), zniekształcenie ręki w kształcie szczypców homara (manuschsis), odchylenia osi i długości palców, wrodzony przykurcz palca IV i V (camptodactylia), wrodzone odwiedzenie paliczków dalszych palca V (clinodactylia), kciuk trójpalicz- kowy (pollex triphalangealis).

More

Działanie wstrzyknięć u chorych na bół krzyża

U większości chorych ból krzyża ma postać wyraźnie określoną, ale u części, zwłaszcza u ludzi starszych, na obraz bólu krzyża składa się zarówno choroba krążka międzykręgowego, jak też stenoza kanału kręgowego z powodu osteofitów i przerostu więzadeł. Niekiedy przyczyną rwy kulszowej są guzy lub zakażenie. Sprawy takie można wykluczyć, jeśli choroba ta ma podłoże czysto mechaniczne, nie daje innych objawów klinicznych, a radiogram kręgosłupa, chemizm kości i wysokość OB wskazują raczej na proces zakaźny-niż nowotworowy. Dlatego tak ważne znaczenie ma zebranie dokładnego wywiadu chorobowego i zrobienie wymienionych wyżej badań przed wykonaniem wstrzyknięcia nadtwardówkowe- go. Oprócz tego u chorych z groźnymi przyczynami rwy kulszowej, jak też u chorych z pierwotnymi nowotworami kręgosłupa działanie ostrzyknięcia jest krótkotrwałe lub też nie ma go wcale.

More

Opatrunki gipsowe

Wyniki nastawienia, redresji, zabiegu operacyjnego utrwala się unieruchomieniem zewnętrznym, jakim jest opatrunek gipsowy . Opatrunki gipsowe wykonuje się różnymi sposobami, najczęściej używa się kombinacji obwojów okrężnych i podłużników. Opatrunki gipsowe nietypowe, w których wykorzystuje się np. szyny Cramera, zaczepy wyciągowe itp., stosuje się w rozległych, otwartych uszkodzeniach .kończyn (opatrunki gipsowe mostowe dla wzmocnienia lub umożliwienia kontroli rany). Opatrunki gipsowe nietypowe to także takie, które unieruchamiają kończyny w pozycjach niefizjologicznych (np. nadmierny wyprost, lub zgięcie), jednakże czasowo koniecznych z uwagi np. na rodzaj złamania, złuszczenie nasady itp.

More

Na budowę i ewolucję nowotworu wpływa

Na budowę i ewolucję nowotworu wpływa nie tylko komórka macierzysta, lecz także odcinek kośćca, w którym dochodzi do metaplazji nowotworowej. Największą ekspansję wykazuje nowotwór wychodzący z przynasady, najmniejszą z nasady. Guzy wywodzące się z tzw. „żyźniejszych” przynasad (tzn. dających większy przyrost wzrostu) i w okresie szybkiego wzrostu osobniczego wykazują wysoką złośliwość.

More

Grupa trzecia – łagodne objawy bolów krzyża

Grupa trzecia (największa) to chorzy, u których leczenie zachowawcze łagodzi objawy w takim stopniu, że mogą oni prowadzić zbliżony do normalnego tryb życia. Oczywiście część z nich wymaga okresowego noszenia gorsetów ortopedycznych co najmniej przez większą część dnia. Okresowe zaostrzenia, zmuszające ich do położenia się do łóżka, są następstwem momentów zapomnienia o swojej chorobie i zwiększonej aktywności fizycznej. Jest rzeczą zrozumiałą, że im młodszy wiek chorego, tym częstsze są zaostrzenia objawów, gdyż młodemu trudno się pogodzić z narzuconymi mu rygorystycznymi ograniczeniami ruchowymi. W miarę upływu lat dochodzi do automatycznego złagodzenia dolegliwości, a to z racji prowadzenia bardziej statecznego trybu życia i zmian psychiki oraz uciszenia się samego procesu chorobowego – zaawansowanego zwłóknienia krążka tniędzy- kręgowego i zmniejszenia ruchomości lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

More

Układy nerwowy i wydalniczy

Układy nerwowy i wydalniczy zbudowane są według schematu omówionego w części ogólnej. W każdym członie tasiemca znajdują się dobrze widoczne podłużne przewody wydalnicze ograniczające środkowe pole proglotydu.

More

CHOROBA STILLA (MORBUS STILLI)

Choroba Stilla charakteryzuje się 3 objawami: symetrycznymi zmianami zapalnymi stawów, podobnie jak w pierwotnie przewlekłym reumatycznym zapaleniu stawów, powiększeniem śledziony i uogólnionym powiększeniem węzłów chłonnych.

More

W skórze fałdów szyi

W skórze fałdów szyi, na twarzy, tułowiu i kończynach pojawiają się rozrzucone plamy rumieniowate, na których pow.stają większe pęcherze wypełnione płynem surowiczym, który następnie mętnieje z powodu wtórnego zakażenia gronkowcowego. Po pęknięciu pęcherzy powstają większe sączące nadżerki pokrywające się strupami. Choroba rozwija się naipadowo i trwa kilka tygodni, w ciągu których występują okresowe wysiewy nowych wykwitów pęcherzowych wśród podwyższenia ciepłoty ciała. W rozpoznaniu różnicowym pamiętać należy o podobnych zmianach pęcherzowych jako objawach kiły wrodzonej, od której paciorkowcowy liszajec odróżnia się tym, że nie stwierdza się w nim nigdy pęcherzy w skórze dłoni i podeszew (jak to bywa w pęcherzowej postaci kiły wrodzonej). W leczeniu należy otwie- Tać pęcherze i stosować kąpiele odkażające (Kai. hypermangan.), a następnie smarować zmiany chorobowe łagodnymi kremami, np. : Rp. Sol- Acid boric. 3%, Eucerini anhydr., Ol. Rapae aa 2-0,-0. W okresach ostrych wysiewów pęcherzy z podwyższoną ciepłotą ciała należy zastosować ogólnie leczenie antybiotykami.

More

Wirusowe zmiany w skórze

Inne wirusowe zmiany w skórze, jak np. ospa prawdziwa, odra, różyczka, ospa wietrzna, krowianka (vaccinia) zostały omówione w innych rozdziałach.

More

Gruźlica skóry rozpływna

Gruźlica skóry rozpływna (tuberculosis cutis colliquativa) zdarza się często u dzieci i u osobników młodych i powstaje w skórze najczęściej wtórnie, przez przejście na skórę zmian gruźliczych istniejących w gruczołach chłonnych, kościach lub stawach. Stwierdza się więc często guz w tkance podskórnej zrastający się powoli ze skórą, która przybiera barwę sinoczerwoną. Te guzowate głębokie nacieczenia z czasem roz- miękają i przebijają się przez skórę na zewnątrz z wytworzeniem przetok sięgających aż do schorzałych pierwotnie węzłów chłonnych, kości lub stawów. Ujścia przetok w skórze poszerzają się i przemieniają w owrzodzenia pokrywające się nierzadko strupami. Brzegi skórne tych owrzodzeń są podminowane. Przebieg gruźlicy rozpływowej jest przewlekły, sprawa chorobowa może ulegać samoistnemu wyleczeniu, jak również nawracać lub powstawać w innych miejscach.

More